2020-04-22

Działalność i kompetencje PSSE Kielce

Działalność i kompetencje Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej:

Przedmiot działalności PSSE Kielceimageimage

Przedmiot działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej określa ustawa z 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263) oraz przepisy szczegółowe.

Obszar działania PPIS obejmuje miasto Kielce i powiat kielecki, w skład którego wchodzi 19 gmin:
Bieliny Łopuszno Pierzchnica
Bodzentyn Masłów Raków
Chęciny Miedziana Góra Sitkówka-Nowiny
Chmielnik Morawica Strawczyn
Daleszyce Mniów Zagnańsk
Górno Nowa Słupia
Łagów Piekoszów
zajmują łącznie obszar 2,357 km kw.

Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru bieżącego    i zapobiegawczego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Do zakresu działania nadzoru bieżącego należy wykonywanie zadań z zakresu: higieny środowiska, pracy w zakładach pracy, procesów nauczania

i wychowania, wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz prowadzenie działalności przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i oświatowo -zdrowotnej.

Do zakresu działania nadzoru zapobiegawczego należy: opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:

a) budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.

b) nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie,
uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych. Wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których  realizacja  jest  wspomagana  przez  Agencję  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa      ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się