2020-04-22

Organizacja PSSE w Kielcach

Organizacja Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach
Szczegółową organizację i zakres komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach
określa regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 1/2010
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 4 stycznia 2010r.
oraz statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach stanowiącego załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 110/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie
nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach oraz powiatowym stacjom
sanitarno - epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego.


Struktura organizacyjna Powiatowej Stacji W skład Powiatowej Stacji w Kielcach wchodzą
następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

I. Oddział Nadzoru Sanitarnego w skład którego wchodzą:

1.  Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska,
2.  Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
3.  Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy,
4.  Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,
5.  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,
6.  Sekcja Nadzoru Zapobiegawczego.

 
II. Oddział Ekonomiczny, w skład którego wchodzą:
- Sekcja Ekonomiczna,
- Sekcja Administracyjno - Techniczna.

 
III. Oddział Informatyzacji.

IV. Oddział Kadr i Szkoleń.

V. Oddział Obsługi Prawnej.

VI. Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej.

VII. Stanowiska pracy podległe bezpośrednio Dyrektorowi Stacji:

- stanowisko pracy d/s Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
- stanowisko pracy d/s Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
- stanowisko pracy d/s Ochrony Przeciwpożarowej
- stanowisko pracy d/s Zamówień Publicznych
- stanowisko pracy Głównego Księgowego

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się