2020-04-22

Regulamin

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach zwanej dalej ,,Powiatową Stacją” określa szczegółową wewnętrzną organizację Powiatowej Stacji oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.
 2. Powiatowa Stacja  działa na podstawie następujących aktów prawnych:
  1. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r.   poz. 1261 z późn. zm.);
  2. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej  w województwie  (t. j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 2234 z późn. zm.);
  3. zarządzenia nr 45/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie     nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego, zarządzenia nr 53/2018 r. z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniającego zarządzenie nr 45/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie     nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego;  
  4. niniejszego regulaminu organizacyjnego.

 

Rozdział II

Zasady kierowania Powiatową Stacją

 

 1. Powiatowa Stacja stanowi aparat pomocniczy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.
 2. W Powiatowej Stacji funkcjonuje system zarządzania jakością, za nadzór nad utrzymaniem i zarządzaniem jakością odpowiada wyznaczony pracownik do spraw systemu jakości.
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach będąc jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji, realizując cele i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, kieruje Powiatową Stacją przy pomocy głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.
 4. Dyrektor Powiatowej Stacji, zwany dalej ,,Dyrektorem Stacji” kieruje Powiatową Stacją w sposób zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie, reprezentuje ją na zewnątrz                   i jest przełożonym wszystkich pracowników.
 5. W czasie nieobecności Dyrektora Stacji jego obowiązki w zakresie podejmowania           decyzji merytorycznych i finansowych wykonuje wyznaczona osoba, której udzielono pełnomocnictwa szczególnego.

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna Powiatowej Stacji

 

 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
  1. Oddział Nadzoru Sanitarnego, w skład którego wchodzą:
  2. Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska,
  3. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
  4. Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy,
  5. Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,
  6. Sekcja Nadzoru Zapobiegawczego,
  7. Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
  8. Oddział Ekonomiczny, w skład którego wchodzi:

a)          Sekcja Ekonomiczna,

 1. Oddział  Administracyjny, w skład którego wchodzi:
 2. Sekcja Administracyjno-Techniczna;
 3. Oddział Informatyki;
 4. Oddział Kadr i Szkoleń;
 5. Oddział Obsługi Prawnej;
 6. Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;
 7. Stanowiska Pracy podlegające bezpośrednio Dyrektorowi Stacji:
 8. Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 9. Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych,
 10. Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej,
 11. Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych,
 12. Stanowisko Pracy do Spraw Zamówień Publicznych,
 13. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego.

 

 

 

Rozdział IV

Zadania wspólne komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji oraz zadania z zakresu systemu jakości

 

 1. 1.Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji należy wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, a w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego oraz egzekucyjnego w administracji;
  2. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
  3. przygotowywanie informacji i sprawozdań o sposobie realizacji powierzonych zadań;
  4. opracowywanie rocznej informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Kielce i powiatu kieleckiego;
  5. przygotowanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w administracji;
  6. przygotowywanie projektów wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
  7. przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia w postępowaniu uproszczonym wg odrębnych przepisów;
  8. inicjowanie, organizowanie oraz uczestnictwo w szkoleniach, naradach wewnętrznych i zewnętrznych;
  9. współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej w zakresie realizacji zadań ustawowych;
  10. współpraca zewnętrzna z innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji;
  11. przestrzeganie ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych;
  12. opracowywanie planu zasadniczych przedsięwzięć oraz harmonogramu nadzoru nad obiektami;
  13. załatwianie skarg i wniosków;
  14. prowadzenie dokumentacji merytorycznej oraz dokumentacji z zakresu systemu jakości;
  15. prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
  16. działalność oświatowo-zdrowotna;
  17. wykonywanie innych czynności na polecenie Dyrektora Stacji.

2.        Do zadań pracownika wyznaczonego do Spraw Systemu Jakości należy:

 1. utrzymanie odpowiedniego i aktualnego systemu zarządzania jakością w Powiatowej Stacji,
 2. zarządzanie i nadzorowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością,
 3. planowanie, organizowanie i zarządzanie programem auditów wewnętrznych,
 4. planowanie i inicjowanie przeglądów zarządzania wykonywanych przez kierownictwo Stacji,
 5. organizowanie szkoleń wewnętrznych w zakresie sytemu zarządzania jakością,
 6. inicjowanie i nadzorowanie działań korygujących, zapobiegawczych po przeglądach, auditach, wynikach kontroli oraz skargach.

 

 

 

 

 Rozdział V

Zadaniakierowników

komórek organizacyjnych i podległość organizacyjna

 

 1. 1. Pracą oddziałów i sekcji w Powiatowej Stacji kierują kierownicy, którzy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Stacji. Kierownicy odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie i sprawne wykonywanie zadań przez podległe im komórki organizacyjne.
  1. Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego koordynuje i nadzoruje w zakresie merytorycznym pracą kierowników następujących sekcji:
  2. Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska,
  3. Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
  4. Sekcji Nadzoru Środowiska Pracy,
  5. Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego,
  6. Sekcji Nadzoru Zapobiegawczego,
  7. Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży.
  8. Do zadań kierowników należy:
  9. prowadzenie i utrzymanie należytej organizacji pracy w systemie zarządzania jakością,
  10. nadzór merytoryczny nad przygotowaniem projektów decyzji i wykonywaniem innych czynności w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w administracji przez podległych pracowników,
  11. organizowanie szkoleń wewnętrznych celem podnoszenia kwalifikacji pracowników,
  12. opracowywanie planów pracy i kontrola ich realizacji,
  13. nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy,
  14. zapewnienie należytej współpracy między komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji,
  15. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań nałożonych na Państwową Inspekcję Sanitarną,
  16. udział w problemowych kontrolach w terenie.

 

Rozdział VI

 Zakres działania i zadania

 komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji

 

 1. 1. Do zakresu działania Oddziału Nadzoru Sanitarnego należy realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności poprzez:
 2. sprawowanie nadzoru nad warunkami: higieny środowiska, pracy w zakładach pracy, procesów nauczania i wychowania, wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
 3. prowadzenie działalności: przeciwepidemicznej (w tym w zakresie chorób zakaźnych i zawodowych), zapobiegawczej oraz działalności oświatowo – zdrowotnej.
  1. Oddział Nadzoru Sanitarnego realizuje zadania przypisane wchodzącym w jego skład sekcjom.
  2. Do zadań Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska należy:
  3. nadzór nad higieną środowiska, a zwłaszcza wodą do spożycia, czystością powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, glebą, wodami i innymi elementami środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;
  4. kontrola stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego;
  5. nadzór sanitarny nad chowaniem zwłok i szczątków ludzkich, nad ich przywozem, przewozem, a także ekshumacją i miejscem chowania zmarłych;
  6. prowadzenie dokumentacji z zakresu monitoringu wody;
  7. opracowywanie ocen stanu higieniczno-sanitarnego nadzorowanych obiektów;
  8. pobieranie prób do badań laboratoryjnych oraz dokonywanie badań skuteczności dezynfekcji wody;
  9. kontrola jakości paliw ciekłych, ich sprzedaży i dystrybucji;
  10. kontrola wymogów ochrony przed następstwami korzystania z solarium.
  11. Do zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy:
 4. nadzór nad jakością zdrowotną żywności, przedmiotów użytku, kosmetyków, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi w zakresie warunków produkcji i obrotu;
 5. nadzór stanu sanitarno higienicznego obiektów żywnościowo-żywieniowych i przedmiotów użytku, a w szczególności miejsc spożywania posiłków, zakładów żywienia zbiorowego, produkcji i obrotu żywnością;
 6. nadzór nad żywieniem w zakładach służby zdrowia i w zakładach pracy;
 7. kontrola higieny i racjonalizacji żywienia zbiorowego (kaloryczność, jadłospisy) w placówkach oświatowo wychowawczych, szkołach wyższych i ośrodkach wypoczynku;
 8. nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich osób zatrudnionych w zakładach żywności i przedmiotów użytku (orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby);
 9. zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, zatruć pokarmowych, chorób pasożytniczych poprzez przeprowadzanie wywiadów, dochodzeń i pobieranie prób do analizy;
 10. opracowywanie ognisk chorób zakaźnych;
 11. nadzór nad dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją w ramach działalności sekcji;
 12. pobieranie prób do badań laboratoryjnych w zakresie swojej działalności;
 13. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
 14. przygotowywanie decyzji administracyjnych, wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie działalności sekcji;
 15. realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności poprzez udział w systemie        wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (,,system RASFF”);
 16. podejmowanie działań związanych z powiadomieniami w systemie RAPEX w zakresie kosmetyków oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktów z żywnością.
  1. Do zadań Sekcji Nadzoru Środowiska Pracy należy:
  2. nadzór nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy;
  3. kontrola przestrzegania przez zakłady pracy przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza w zakresie zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
  4. kontrola przestrzegania przez pracodawców obowiązków wynikających z ustawy o substancjach i ich mieszaninach oraz przestrzegania przepisów dotyczących obrotu i stosowania w działalności zawodowej produktów biobójczych i substancji czynnych;
  5. kontrola przestrzegania przez pracodawców obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dot. nadzoru nad prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3;
  6. nadzoru nad przestrzeganiem zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
  7. kontrola przestrzegania przez pracodawców obowiązków w zakresie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów;
  8. sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem do obrotu środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne;
  9. sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem do obrotu: substancji i mieszanin o działaniu rakotwórczym i mutagennym, środków ochrony roślin, czynników biologicznych, gazów anestetycznych i leków cytostatycznych;
  10. kontrole badań profilaktycznych pracowników w zakładach pracy;
  11. zbieranie i analiza materiałów dotyczących zagrożeń zawodowych pracowników na poszczególne czynniki szkodliwe w środowisku pracy celem dokonania oceny narażenia zawodowego pracowników w poszczególnych zakładach pracy;
  12. prowadzenie postępowania w sprawie chorób zawodowych.
  13. Do zadań Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego należy:
 17. prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych;
 18. dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych;
 19. opracowanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji zakładom opieki zdrowotnej oraz kontrola ich wykonania;
 20. organizacja szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
 21. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
 22. przygotowywanie decyzji administracyjnych i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 23. kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach i zgromadzeniach;
 24. zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi, a w szczególności rozpoznawanie i śledzenie sytuacji epidemiologicznej, podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródła zakażenia i przecięcia dróg szerzenia, a w szczególności:
  1. przeprowadzanie wywiadów i dochodzeń epidemiologicznych oraz wykonywanie dezynfekcji;
  2. rejestracja zachorowań na choroby zakaźne;
  3. organizowanie izolacji chorych zakaźnie i podejrzanych o choroby zakaźne w zakładach do tego przeznaczonych oraz nadzór nad właściwym transportem tych osób;
 25. nadzór nad dezynfekcją, dezynsekcją, deratyzacją, sterylizacją oraz nad prawidłowym przechowywaniem środków dezynfekcyjnych;
 26. ewidencja badań, nadzór nad nosicielami chorób zakaźnych oraz  ich zatrudnieniem;
 27. nadzór nad zgłaszalnością podejrzeń, zachorowań i zgonów z powodu chorób zakaźnych;
 28. prowadzenie magazynu szczepionek.
  1. Do zadań Sekcji Nadzoru Zapobiegawczego należy:
  2. dokonywanie uzgodnień i wydawanie opinii na etapie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć;
  3. opiniowanie/uzgodnienie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentów z nim związanych;
  4. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:
  5. budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
  6. nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie;
  7. uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych;
  8. wyrażenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie kompetencji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;
  9. wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami       Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa                              ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.
  10. Do zadań Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży należy:
  11. prowadzenie nadzoru sanitarnego nad higieną procesów nauczania i wychowania,        higieną wypoczynku i rekreacji;
  12. nadzór nad badaniami osób zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych i ośrodkach wypoczynku;
  13. nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla pomieszczeń i sprzętu używanego w placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych, ośrodkach wypoczynku;
  14. opracowywanie ognisk chorób zakaźnych w placówkach oświatowo wychowawczych  w szkołach wyższych i ośrodkach wypoczynku;
  15. nadzór nad prowadzeniem dezynfekcji w placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych i ośrodkach wypoczynku;
  16. nadzór nad stanem techniczno-sanitarnym obiektów (oświatowo-wykonawczych, opiekuńczych oraz obiektów wypoczynku i rekreacji) wraz z ich otoczeniem.
 29. Do zadań Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej należy:
  1. inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć zmierzających do zaznajomienia społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad             higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
  2. realizacja programów edukacyjnych z zakresu zdrowia publicznego;
  3. udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;
  4. nadzór nad działalnością oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły, inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz udzielanie im pomocy w prowadzeniu tej działalności;
  5. zbieranie i analiza materiałów dotyczących programów prozdrowotnych.
 30. 1. Oddział Administracyjny realizuje zadania przypisane wchodzącej w jego skład sekcji.
 31. Do zadań Sekcji Administracyjno-Technicznej należy:
 32. utrzymywanie pomieszczeń Powiatowej Stacji i otoczenia w należytym stanie sanitarnym;
 33. organizacja transportu i zaopatrzenia;
 34. przydział materiałów biurowych, artykułów higieniczno - sanitarnych, sprzętu technicznego i innych narzędzi pracy;
 35. przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 36. rozliczanie i kontrola kart przebiegu pojazdu, norm zużycia paliwa;
 37. obsługa sekretariatu;
 38. konserwacja i wykonywanie bieżących napraw.

§14.     1. Oddział Ekonomiczny realizuje zadania przypisane wchodzącej w jego skład        sekcji.

 1.  Do zadań Sekcji Ekonomicznej należy:
 2. ściąganie należności oraz spłat zobowiązań;
 3. prowadzenie korespondencji związanych ze sprawami finansowo-księgowymi;
 4. rozliczenie mandatów karnych;
 5. prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących          zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
 6. sporządzanie comiesięcznych zestawień obrotów i sald rejestrów wydatków budżetowych, poniesionych kosztów oraz księgi głównej;
 7. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki (środków trwałych, wyposażenia, gotówki w kasie);
 8. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości;
 9. prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu szczepionek w sposób ilościowo-wartościowy oraz ustalenie stanu zapasu szczepionek drogą inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego;
 10. prowadzenie kasy;
 11. sporządzanie i przekazywanie comiesięcznych deklaracji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz wpłat na PFRON zgodnie z ustawą o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu statystyki publicznej.

§ 15.   Do zadań Oddziału Informatyki należy:

 1. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych;
 2. administrowanie bazą danych osobowych i jej zabezpieczenie zgodne z ustawą                      o ochronie danych osobowych;
 3. dokonywanie analizy rozwiązań informatycznych z zakresu informatyzacji          administracji publicznej;
 4. projektowanie i realizacja systemów informatycznych;
 5. sprawowanie nadzoru nad wdrożeniami systemów informatycznych poprzez:
 6.  dokonywanie analizy potrzeb użytkowników,
 7. opracowywanie planu szkoleń pracowników i przeprowadzanie szkoleń;
 8. zapewnienie serwisu w zakresie oprogramowania i sprzętu oraz sprawowanie nadzoruw zakresie eksploatacji oprogramowania i sprzętu;
 9. dokonywanie analizy infrastruktury informatycznej i sieciowej;
 10. planowanie zakupów dotyczących potrzeb informatycznych;
 11. prowadzenie ewidencji sprzętu, oprogramowań i licencji oraz innych zasobów informatycznych (usługi, podręczniki itp.);
 12. zarządzanie bezpieczeństwem danych, kontami użytkowników;
 13. opracowywanie, aktualizacja oraz stosowanie zasad ochrony danych i systemów;
 14. aktualizacja zabezpieczeń informatycznych;
 15. zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
 16. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony tych informacji;
 17. szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych.

§ 16.     Do zadań Oddziału Kadr i Szkoleń należy:

 1. prowadzenie akt osobowych pracowników oraz innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy;
 2. przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej;
 3. prowadzenie ewidencji zatrudnienia i czasu pracy;
 4. dokumentowanie spraw socjalnych;
 5. dokumentowanie szkoleń zewnętrznych;
 6. sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu spraw pracowniczych (w tym pracowników mających zgodę na wykonywanie dodatkowego zatrudnienia).

§ 17.    Do zadań Oddziału Obsługi Prawnej należy:

 1. udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
 2. sporządzanie opinii prawnych;
 3. informowanie pracowników Powiatowej Stacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie ich działalności;
 4. konsultowanie pod względem formalno-prawnym wychodzących dokumentów (decyzji, tytułów wykonawczych, postanowień, itp.), parafowanie dokumentów;
 5. opracowywanie regulaminów dot. struktury organizacyjnej, regulaminów pracy i innych wewnętrznych zarządzeń Dyrektora Stacji;
 6. prowadzenie szkoleń pracowników Powiatowej Stacji w zakresie obowiązujących przepisów prawnych;
 7. nadzór nad prowadzeniem spraw administracyjnych oraz pracowniczych Powiatowej Stacji;
 8. prowadzenie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzeń oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym wg odrębnych przepisów;
 9. składanie wniosków o ukaranie do sądów rejonowych;
 10. rozpoznawanie skarg i wniosków;
 11. występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowej Stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.

§ 18.   Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:

 1. organizowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w Powiatowej Stacji;
 2. przeprowadzenie szkoleń podstawowych oraz okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników;
 3. dokonywanie okresowych przeglądów i oceny ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy;
 4. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy oraz sporządzanie dokumentacji tych zdarzeń;
 5. sporządzanie instrukcji stanowiskowych;
 6.  zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną, roboczą i środki ochrony osobistej.

§ 19.    Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych należy:

 1. planowanie działań obronnych i obrony cywilnej na czas mobilizacji i wojny oraz w sytuacjach kryzysowych;
 2. nadzór nad realizacją zadań określonych w Powiatowym Planie Reagowania Kryzysowego;
 3. przeprowadzanie szkoleń w zakresie realizacji zadań przewidzianych do wykonania na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych.

§ 20.    Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej należy:

 1. opracowywanie i wdrażanie zasad ochrony przeciwpożarowej w Powiatowej Stacji w oparciu o obowiązujące przepisy, instrukcje i wytyczne;
 2. nadzór nad stosowaniem właściwych instrukcji przeciwpożarowych ogólnych i postępowania na wypadek powstania pożaru oraz ich aktualizacji;
 3. wdrażanie działań o charakterze profilaktycznym zmierzających do zapobiegania powstawaniu zagrożeń;
 4. prowadzenie szkoleń pracowników nowoprzyjętych w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej;
 5. współdziałanie z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Powiatowej Stacji w sprawach związanych z bezpieczeństwem pożarowym.

§ 21.     Do zadań Stanowiska Pracy Inspektora Ochrony Danych należy:

 1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 119/1 z 4.5.2016);

2)    nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;

3)         zgłoszenie naruszeń ochrony danych osobowych bezpośrednio Państwowemu Powiatowemu  Inspektorowi Sanitarnemu w Kielcach;

4)         współpraca z organem nadzorczym;

5)         monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityki administratora; 

6)         organizowanie  szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych

osobowych;

7)         przeprowadzanie  oceny ryzyka przetwarzania mogącego powodować naruszenie praw i wolności osób fizycznych;

8)         współdziałanie z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Powiatowej Stacji w sprawach związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych;

9)         wprowadzanie odpowiednich procedur i zaleceń mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

§ 22.    Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Zamówień Publicznych należy:

1)        stosowanie procedur zgodnie z obowiązującymi przepisami o zamówieniach publicznych;

2)        przygotowanie projektów umów;

3)  prowadzenie postępowania o zamówienia publiczne i wszelkich niezbędnych spraw    związanych z daną procedurą.

§ 23.   Do zadań Stanowiska Pracy Głównego Księgowego należy:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki;
 2. prowadzenie gospodarki finansowej Powiatowej Stacji zgodnie z obowiązującymi zasadami i przyjętą polityką rachunkowości oraz szczegółowymi przepisami z zakresu gospodarki finansowo-księgowej jednostek budżetowych;
 3. dysponowanie środkami budżetowymi w zakresie dochodów i wydatków, gospodarka dochodem własnym lub innymi będącymi w dyspozycji Powiatowej Stacji;
 4. rozliczenia pieniężne i ochrona wartości pieniężnych;
 5. zwrot niewykorzystanych środków finansowych;
 6. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów;
 7. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzonej rachunkowości;
 8. kontrola prawidłowości i terminowości rozliczeń budżetowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych;
 9. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 10. wycena aktywów i pasywów oraz zestawienie obrotów i sald oraz bilansu zgodnie ze stanem na ostatni dzień roku obrotowego;
 11. sporządzanie list płac oraz dokonywanie wypłaty wynagrodzeń;
 12. sporządzanie i przekazywanie jednostce nadrzędnej sprawozdań z realizacji planu finansowego w zakresie wydatków budżetowych oraz pobranych i przekazanych zgodnie z klasyfikacją budżetową należnych dochodów;
 13. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych;
 14. nadzór nad pracą sekcji ekonomicznej.

 

Rozdział VII

Tryb pracy Powiatowej Stacji

 

§ 24.Pracownicy Powiatowej Stacji wykonują czynności kontrolne w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym oraz stosują postępowanie mandatowe w oparciu o upoważnienia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach. Czynności kontrolne podejmowane są z urzędu bądź w wyniku skarg   i wniosków kierowanych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

§ 25.    Ustalenia dokonane podczas czynności kontrolnych stanowią podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego i wydania decyzji administracyjnej nakazującej      usunięcie stwierdzonych naruszeń obowiązujących przepisów sanitarnych.

§ 26. 1.  Projekty decyzji, postanowień oraz innych dokumentów wydawanych w postępowaniu   administracyjnym i egzekucyjnym, przygotowują pracownicy komórek organizacyjnych   dokonujący czynności kontrolnych.

 1. Po akceptacji kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych i pracownika oddziału do spraw obsługi prawnej dokumenty do podpisu są przedkładane wraz z aktami postępowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kielcach do podpisu.
  1. Decyzje, postanowienia oraz inne dokumenty w zakresie merytorycznym i finansowym podpisuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, a w czasie jego nieobecności wyznaczona osoba, której udzielono pełnomocnictwa szczególnego.

§ 27. W sprawach dotyczących funkcjonowania i organizacji pracy w Powiatowej Stacji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach jako Dyrektor Stacji wydaje zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne i komunikaty w formie pisemnej. W przypadkach sytuacji kryzysowej, kiedy działania należy podjąć niezwłocznie dopuszcza, się komunikaty i zarządzenia ogłaszane w formie ustnej.

§ 28.  Prowadzenie ewidencji, tryb załatwiania spraw oraz ich archiwizowania określa instrukcja kancelaryjna Powiatowej Stacji.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 29.Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy Powiatowej Stacji.

§ 30.W Powiatowej Stacji istnieje możliwość łączenia stanowisk pracy regulowana zakresami czynności i tworzenia nowych stanowisk pracy.

§ 31.Obowiązującą wykładnię przepisów i postanowień niniejszego regulaminu ustala Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, który również rozstrzyga  spory kompetencyjne wynikłe na tle jego stosowania.

§ 32. Zmiany w regulaminie organizacyjnym mogą być dokonane w trybie właściwym do jego nadania.

§ 33.Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji stanowi załącznik do niniejszego regulaminu organizacyjnego.

 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..